window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-132360663-1', { 'anonymize_ip': true });
FAQ2020-06-20T23:28:58+02:00

Aby bolo jasno v pojmoch

Aktívny príjem2020-05-25T16:10:05+02:00

Aktívny príjem je príjem, pri ktorom musíte fyzicky byť. Inak povedané predávate svoj čas za peniaze. Je to napríklad štandardné zamestnanie, SZČO, brigáda,…

Aktívum2020-05-25T16:09:48+02:00

Aktívum je akýkoľvek príjem, ktorý zabezpečuje tok peňazí do vašej peňaženky. Je presným opakom pasíva. Napríklad: výplata, zisk z prenájmu, výnosná investícia,…

Deflácia2020-05-25T16:11:05+02:00

Deflácia je zvyšovanie hodnoty peňazí v čase. Povedzme, že pred rokom ste si mohli kúpiť za 1 euro 3 rožky. Teraz za to isté euro dostanete až 4 rožky. Jej opakom je Inflácia.

Depozitár2020-06-08T09:40:59+02:00

Depozitár správcovskej spoločnosti je banka, ktorá schvaľuje a kontroluje každú transakciu správcovskej spoločnosti v rámci daného podielového fondu. Majetok vo fonde je zverený depozitárovi, ktorý má takto úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom vo fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti. Pri porušení pravidiel správcom musí depozitár informovať Národnú banku Slovenska, ktorá je regulátorom a dohliada na činnosť správcovských spoločností.

Diverzifikácia2020-05-25T16:10:40+02:00

Diverzifikácia je rozloženie rizika pri investovaní. Jednoducho povedané nedáte všetky vajíčka do jedného košíka. Pri investovaní sa snažíte rozdeliť investíciu do rôznych produktov, aby sa nestalo, že napríklad v prípade krízy všetky naraz klesnú na hodnote.

Finančná nezávislosť2020-05-25T16:11:11+02:00

Finančná nezávislosť je stav, keď vám nazhromaždený kapitál alebo vaše podnikanie dokáže pokryť vaše mesačné náklady prostredníctvom pasívneho príjmu. Je to stav, kedy môžete robiť všetko, čo chcete a zároveň nemusíte robiť nič. Do práce chodíte len preto, lebo vás to baví. Synonymom pre finančnú nezávislosť je finančná sloboda.

Finančná sloboda2020-05-25T16:11:18+02:00

Finančná sloboda je stav, keď vám nazhromaždený kapitál alebo vaše podnikanie dokáže pokryť vaše mesačné náklady prostredníctvom pasívneho príjmu. Je to stav, kedy môžete robiť všetko, čo chcete a zároveň nemusíte robiť nič. Do práce chodíte len preto, lebo vás to baví. Synonymom pre finančnú slobodu je finančná nezávislosť.

Fond fondov2020-05-25T16:10:24+02:00

Fond fondov je špeciálny podielový fond (pozri Kolektívne investovanie), ktorého portfólio sa skladá z viacerých fondov tak, aby bol čo najvýkonnejší. Fond fondov môže mať k dispozícii stovky individuálnych fondov a portfólio manažér na pravidelnej báze vyberá najvýkonnejšie z nich, aby zabezpečoval maximálny výkon fondu.

Garančný fond investícií2020-05-25T16:08:15+02:00

Garančný fond investícií chráni investorov pred spreneverou. Neslúži však na krytie investičného rizika! Fond sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností (štandardne 1,45% z poplatkov, ktoré platia klienti) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý na vykonanie investičnej služby. V roku 2018 mal fond k dispozícii cca 6 milionov Eur, čo zabezpečuje krytie investora do cca 50 tisíc Eur.

Inflácia2020-05-25T16:11:33+02:00

Inflácia je strata hodnoty peňazí v čase. Povedzme, že pred rokom ste si mohli kúpiť za 1 euro 3 rožky. Teraz za to isté euro dostanete už len rožky dva. Je to „tichý“ likvidátor peňazí, ktorý nie je na prvý pohľad vidieť a veľa ľudí si ho neuvedomuje. Jej opakom je Deflácia.

Investičné portfólio2020-05-25T16:09:24+02:00

Investičné portfólio je súbor investičných nástrojov vlastnených investorom, ktorý môže zahŕňať akcie, komodity, dlhopisy, nástroje peňažného trhu a iné.

Investičný horizont2020-05-25T16:09:34+02:00

Investičný horizont je čas na aký plánujete investíciu. Čím rizikovejšia investícia, tým dlhší investičný horizont a naopak. Napríklad pri akciách sa odporúča investičný horizont min. 10 rokov.

Investičný trojuholník2020-06-08T09:34:27+02:00

Investičný trojuholník je sposob definície investície. Skladá sa z troch vrcholov:

 • Likvidita

 • Riziko

 • Výnos

Hlavnou charakteristikou trojuholníka je, že sa nikdy nedá dosiahnúť optimum všetkých troch vrcholoch naraz. Napríklad nemôžete dosiahnúť maximálny výnos pri minimálnom riziku a naopak. Vždy je potrebné urobiť nejaký kompromis, ktorý závisí od naturelu investora.

Kolektívne investovanie2020-06-08T09:34:38+02:00

Kolektívne investovanie je spôsob investovania, kde sa na jednej väčšej investícii podieľaju viacerí podielníci. Napríklad sa piati dohodnete, že spoločne kúpite dom, a tak každý v ňom má podiel rovnajúci sa jeho vkladu (podielu). Kolektívne investovanie sa realizuje prostredníctvom podielových fondov, kde si podielnici kupujú tzv. podielové listy, ktoré vyjadrujú hodnotu ich podielu na majetku fondu.

Krivka šírenia inovácií2020-06-08T09:34:46+02:00

Krivka šírenia inovácií ukazuje, ako sa nová myšlienka alebo inovácia šíri v populácii obyvateľstva. V roku 1962 ju popísal vo svojej knihe Diffusion of Innovations pán Everett M. Rogers.

Krivka šírenia inovácií

Krivka rozdeľuje populáciu na nasledovné skupiny:

 • Inovátori (2,5%) – sú to pôvodcovia myšlienok, ľudia ktorí chcú v živote niečo dokázať a byť prví.

 • Skorí osvojitelia (13,5%) – sú ľudia, ktorí síce nie sú tvorcovia inovácii, ale sú im veľmi naklonení, sú ochotní ich vyskúšať aj za cenu nedokonalostí. Majú silnú intuíciu a dokážu vidieť potenciál nových vecí a myšlienok.

 • Ranná väčšina (34%) – je veľká časť populácie, ktorá je naklonená novým veciam a myšlienkam, ale potrebuje dôkaz o tom, že to funguje. Potrebuje aby to niekto pre nich odskúšal a vyladil, čiže potrebuje skorých osvojiteľov.

 • Neskorá väčšina (34%) – je skupina ľudí, ktorá premýšľa spôsobom: keď už to majú všetci, poďme do toho aj my.

 • Dinosauri (16%) – skupina populácie, ktorá si danú myšlienku, alebo inováciu nikdy neosvojí.

Dôležitá hranica je medzi skorými osvojiteľmi a rannou väčšinou. Pokiaľ sa nová myšlienka alebo inovácia rozšíri do cca 15 až 16% populácie, automaticky ju príjma ranná väčšina a za ňou hneď neskorá väčšina.

Keď to aplikujeme na úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku, tak tá je momentálne vo výške 8% v procese šírenia medzi skorými osvojiteľmi. Keď sa rozšíri o ďalších 8%, nastane zlom a veľká časť populácie Slovenska bude chcieť byť finančne gramotná.

Likvidita2020-06-08T09:34:53+02:00

Likvidita finančného produktu alebo aktíva je schopnosť rýchlo ho speňažiť (vymeniť za peniaze) bez významných pohybov jeho ceny alebo straty jeho hodnoty.

Odložená daňová povinnosť2020-06-08T09:35:02+02:00

Odložená daňová povinnosť je vlastnosť investovania v správcovských spoločnostiach. Na rozdiel od sporenia v banke, kde sa každé zhodnotenie vašej úspory mesačne zdaňuje tzv. zrážkovou daňou (19%), v správcovskej spoločnosti sa zhodnotenie vašich úspor zdaní až pri výbere, čiže odpredaji podielov správcovskej spoločnosti. Získavate teda plnohodnotný úrok z úrokov.

Pasívny príjem2020-06-08T09:35:12+02:00

Pasívny príjem je príjem, pri ktorom nemusíte fyzicky byť. Inak povedané zamestnávate peniaze alebo si kupujete čas iných ľudí, ktorí pre vás pracujú a peniaze vám tečú do peňaženky bez toho, aby ste niečo robili. Ide o príjmy z investícii alebo podnikania, kde vystupujete ako majiteľ firmy, či investor.  Je základom pre dosiahnutie finančnej slobody.

Pasívum2020-06-08T09:35:19+02:00

Pasívum je akýkoľvek výdaj, ktorý zabezpečuje tok peňazí z vašej peňaženky preč. Je presným opakom aktíva. Napríklad: bežné náklady na život, úvery, auto, náklady na dom v ktorom bývate,…

Priemerovanie ceny2020-06-08T09:35:27+02:00

Keď pravidelne a dlhodobo investujete do vybraného finančného produktu, nakupujete tento produkt za rôznu cenu, podľa toho ako sa táto v čase mení. Takto raz kúpite lacnejšie, inokedy drahšie. Z dlhodobého hľadiska defacto kupujete za priemernú cenu. Takýto spôsob investovania je vhodný pre väčšinu ľudí a dokonca je častokrát výnosnejší ako špekulovanie pri nepravidelných nákupoch.

Priemerovanie ceny
Riadené portfólio2020-06-08T09:35:34+02:00

Portfólio manažér riadi portfólio finančných produktov pre klienta alebo pre tzv. fond fondov. Riadenie portfólia znamená, že manažér pravidelne aktualizuje skupinu vybraných produktov tak, aby bolo celé portfólio čo najvýkonnejšie. Takto riadený fond fondov má obvykle stabilnejšiu výkonnosť ako investovanie do individuálnych fondov samostatne. Je to bezpečnejší spôsob investovania do fondov.

Rodinný kríž2020-06-08T09:35:42+02:00

Rodinný kríž je spôsob rozdelenia rodinných financií do 4 oblastí:

 • Krátkodobá rezerva

 • Dlhodobá rezerva

 • Majetok a úvery

 • Zaistenie

Cieľom je vybalancovať každú oblasť tak, aby v prípade nečakanej udalosti nedošlo k narušeniu ktorejkoľvek z nich.

Správcovská spoločnosť2020-06-08T09:35:49+02:00

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená za účelom podnikania. Predmetom jej činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia udeleného NBS. Jej činnosť je upravovaná zákonom o kolektívnom investovaní, ktorý striktne stanovuje pravidlá jej fungovania. Majetok podielnikov je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti a je spravovaný depozitárom.

Volatilita2020-06-08T09:35:56+02:00

Volatilita je veľkosť alebo miera kolísania hodnoty finančného produktu alebo aktíva v čase. V zásade sú to odchýlky hodnoty aktíva od priemernej hodnoty do plusu alebo mínusu.

Počet konzultácií zdarma je limitovaný. Rezervuj si svoj čas.

Chcem termín
Go to Top