Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená za účelom podnikania. Predmetom jej činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia udeleného NBS. Jej činnosť je upravovaná zákonom o kolektívnom investovaní, ktorý striktne stanovuje pravidlá jej fungovania. Majetok podielnikov je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti a je spravovaný depozitárom.