Likvidita finančného produktu alebo aktíva je schopnosť rýchlo ho speňažiť (vymeniť za peniaze) bez významných pohybov jeho ceny alebo straty jeho hodnoty.