Garančný fond investícií chráni investorov pred spreneverou. Neslúži však na krytie investičného rizika! Fond sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností (štandardne 1,45% z poplatkov, ktoré platia klienti) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý na vykonanie investičnej služby. V roku 2018 mal fond k dispozícii cca 6 milionov Eur, čo zabezpečuje krytie investora do cca 50 tisíc Eur.