Depozitár správcovskej spoločnosti je banka, ktorá schvaľuje a kontroluje každú transakciu správcovskej spoločnosti v rámci daného podielového fondu. Majetok vo fonde je zverený depozitárovi, ktorý má takto úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom vo fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti. Pri porušení pravidiel správcom musí depozitár informovať Národnú banku Slovenska, ktorá je regulátorom a dohliada na činnosť správcovských spoločností.